986 27 11 87 info@avcalvario.org

Cláusula para socios

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DA CLÁUSULA INFORMATIVA PARA SOCIOS

Responsable do tratamento:

  • Identidade: ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DO CALVARIO
  • CIF: G36648293
  • Dir. postal: Rúa Martínez Garrido, 12 36205 Vigo
  • Teléfono: 986271187
  • Correo electrónico: avcalvario@hotmail.com

Finalidade do tratamento:

1. Xestionar a participación como socio nas diferentes actividades, eventos e servizos desenvolvidos pola Asociación.

2. Xestión de datos administrativa, contable e fiscal.

3. Xestionar o envío da información que solicite o socio.

4. Enviar ao socio información sobre servizos, eventos e actividades que poidan ser de interese. Conservación dos datos a) No caso da finalidade establecida no apartado 1 e 3 os seus datos persoais serán gardados mentres dure a condición de socio.

Conservación dos datos:
a) No caso da finalidade establecida no apartado 1 e 3 os seus datos persoais serán gardados mentres dure a condición de socio.
b) No caso da finalidade establecida no apartado 2 os seus datos persoais serán gardados 5 anos desde a finalización do contrato en cumprimento do disposto na Lei Xeral Tributaria.
c) No caso da finalidade establecida no apartado 4 os seus datos persoais serán gardados en tanto non se solicite a súa supresión polo interesado.
Lexitimación do tratamento:
a) A base legal do tratamento dos seus datos para as finalidades recollidas no apartado 1, 3 e 4 é o consentimento do socio. O consentimento prestado pode ser revogado en calquera momento dirixíndose por escrito á dirección do responsable do tratamento, sen que a retirada do mesmo, afecte á licitud do tratamento baseada no consentimento previo á súa retirada.
b) A base legal do tratamento dos seus datos para as finalidades recollidas no apartado 2 é o cumprimento dunha obrigación legal imposta pola Lei Xeral Tributaria, así como calquera outra normativa que sexa de aplicación.

 

Destinatarios de datos:

Comunicarase ás Administracións Públicas (Axencia Tributaria) os datos persoais do cliente que sexan necesarios, co fin de dar cumprimento ás obrigacións legais coa devandita Administración.

 

Transferencia de datos a terceiros países:

Non se van a realizar transferencias internacionais de datos.

Dereitos do interesado:
– Dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais que lle conciernan, ou non, así como a coñecer que datos de carácter persoal tratamos, a finalidade do tratamento, canto tempo van conservar os datos, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
– Dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos. · Dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.
– Dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento. · Dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos (limitación do tratamento).
– Dereito a recibir os teus datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible ( portabilidad dos datos).
– Dereito a non ser obxecto, salvo as excepcións legalmente establecidas, dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizados, incluída a elaboración de perfís, que produza efectos xurídicos ou lle afecte.
Exercicio dos dereitos:
 O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á seguinte dirección Cale Martínez Garrido, 12 36205 Vigo. A Asociación de Veciños do Calvario pon á súa disposición modelos para a realización do exercicio de dereitos que poden recollerse nas instalacións da Asociación. Tamén se pode obter máis información, así como modelos para o exercicio de dereitos na páxina da Axencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es
Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control:
No caso de que non se obtivo satisfacción no exercicio dos dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Subdirección de Inspección da Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica da Axencia no seguinte URL: https:// sedeagpd. gob.es/sede- electronica-web/vistas/ formSpam/ spamDenuncia. jsf; jsessionid=4ED8 C1 FB25C576A2 C7E436 BF00 C7 B2D2 En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.