986 27 11 87 info@avcalvario.org

Política de privacidade da Asociación de veciños do Calvario

 

1- ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DO CALVARIO, en cumprimento da Ley 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, infórmalle de que:

  • A súa denominación social é Asociación de veciños do Calvario.
  • O seu NIF é G36648293.
  • O seu teléfono de contacto é o 986 27 11 87.
  • O seu domicilio ubícase na rúa Martínez Garrido 12, 36205 Vigo (Pontevedra).
  • Está inscrita no Rexistro ________
  • Dispón da seguinte dirección de correo electrónico de contacto: avcalvario@hotmail.com

2- Asimesmo, a ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DO CALVARIO adoptou as medidas e niveis de seguridade esixidos na Ley Orgánica 15/1999, do 13 de setembro, sobre Datos de Carácter Personal (LOPD) e demáis normativas que a desenvolve, conforme ós datos que almacena e trata. Os procedementos, normas e medidas establecidas podrán ser susceptibles de mellora como consecuencia de futuros cambios no sistema de información do responsable do ficheiro. Igualmente, poden verse afectados ante modificacións realizadas sobre a lexislación vixente en materia de protección de datos.

3. ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DO CALVARIO implantou todas as medidas técnicas ao seu alcance para garantir a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información solicitada a través da súa páxina Web www.avcalvario.org
4. A información obtida por ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DO CALVARIO dos distintos usuarios que visitan e interactúan coas páxinas e seccións localizadas en www.avcalvario.org, será rexistrada nun ficheiro, propiedade de ASOCIACION DE VECIÑOS DO CALVARIO, inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos.
5. A finalidade da recollida e tratamento de datos será atender as solicitudes de información recibidas a través da web e poder, eventualmente, contactar co usuario que visita e completa os formularios existentes no sitio web, agora ou no futuro, para cuestións derivadas da propia relación que se estableza entre ambas as partes e o envío de comunicacións sempre relacionadas coa Asociación. No caso de completar os formularios para o alta de socio, incluiranse os mesmos no tratamento de datos de carácter persoal de socios para realizar a xestión dos servizos que se prestan desde ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DO CALVARIO.
6. O enchemento dos formularios, o envío de correos electrónicos ou a utilización doutros mecanismos de comunicación ofrecidos en www.avcalvario.org, implican o consentimento expreso do usuario ao tratamento dos seus Datos de Carácter Persoal por parte de ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DO CALVARIO, coas finalidades expresadas no apartado 5.
7. Calquera usuario que o desexe, pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, con arranxo ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa aplicable para o efecto, mediante o envío dunha solicitude escrita e asinada, incluíndo o seu nome, apelidos e fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo válido, na que se solicite o exercicio daqueles dereitos que desexe, a ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DO CALVARIO, Rúa Martinez Garrido 12, 36205 Vigo (Pontevedra). Este servizo non terá custo algún para o solicitante.
8.- Cando un usuario accede á páxina web de ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DO CALVARIO pode quedar rexistro de parámetros tales como a dirección IP do usuario que se conecta, as páxinas visitadas, a data e a hora da conexión…, que non pretenderán en ningún caso unha finalidade que non sexa a meramente estatística. Calquera outro dato de carácter persoal tipo nomee, dirección, teléfono, correo electrónico… que non poida ser solicitado co mero feito de navegar polas páxinas existentes nun sitio web, non estará dispoñible para a entidade ASOCIACION DE VECIÑOS DO CALVARIO se o propio usuario non o proporciona nun formulario disposto para tal fin.
9. ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DO CALVARIO se reserva a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na súa web ou na configuración e presentación desta.
10. ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DO CALVARIO non garante a inexistencia de erros no acceso ao sitio web ou no seu contido, nin que este atópese actualizado, aínda que empregará todas as medidas que estean ao seu alcance para evitalos ou emendalos.
11. ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DO CALVARIO non asume responsabilidade algunha derivada dos contidos mostrados na conexión a ligazóns de terceiros aos que se fai referencia na web. 12.- A utilización non autorizada da información contida nesta web, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial de ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DO CALVARIO, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas. Tanto o acceso a esta web como o uso que poida facerse da información contida na mesma é responsabilidade exclusiva de quen o realiza.
13. ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DO CALVARIO non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que se poidan causar no sistema informático do usuario como consecuencia da presenza de virus no ordenador empregado para a conexión aos servizos e contidos de www.avcalvario.org, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.