986 27 11 87 info@avcalvario.org

Cláusula correo electrónico

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD
Responsable do tratamento: ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DO CALVARIO
CIF: G36648293
Dirección: Rúa Martinez Garrido 12, 36205 Vigo (Pontevedra) Teléfono: 986271187
Correo electrónico: avcalvario@hotmail.com
Finalidade do tratamento. Atender ás comunicacións de interese para ambas as partes. Conservación dos datos: Os datos persoais serán gardados en tanto non se solicite a súa supresión polo interesado. Lexitimación do tratamento. Consentimento do interesado ou o seu representante legal.
Destinatarios de datos. Non se realizarán cesións de datos. Transferencia de datos a terceiros países. Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos
Dereitos do interesado:
– Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
– Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
– Cancelación: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.
– Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
– Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
– Portabilidad: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible. Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións. Para máis información: www.agpd.es Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://// sedeagpd. gob.es// En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.