986 27 11 87 info@avcalvario.org

Cláusulas actividades: campamento teatro e danza

Responsable do tratamento:

  • Identidade: ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DO CALVARIO
  • CIF: G36648293
  • Dir. postal: Rúa Martínez Garrido, 12 36205 Vigo
  • Teléfono: 986271187
  • Correo electrónico: avcalvario@hotmail.com

Finalidade do tratamento:

A xestión dos datos solicitados para os cursos, campamentos e actividades organizadas pola entidade.

Conservación dos datos:

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se realicen as actividades cos usuarios e en todo caso mentres non se solicite a súa supresión polo interesado. O prazo máximo de conservación será de 5 anos.

Lexitimación do tratamento:

Consentimento do interesado ou o seu representante legal.

Destinatarios de datos:

Non se realizarán cesións de datos.

Transferencia de datos a terceiros países:

Non se van a producir.

Dereitos do interesado:

– Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.

– Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.

– Cancelación: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.

– Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.

– Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.

– Portabilidad: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Exercicio dos dereitos:

O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións. Para máis información: www.agpd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control:

No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https:// sedeagpd. gob.es// En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.